කෙහෙල් කොලේ, නෙළුම් කොලේ බත් කන්න නියම කඩ 6ක්

බත් කොලේ ඔතපු බත හැමදාම කන ඔයාලට.. මෙන්න උණු උණුවට කෙහෙල් කොල, නෙළුම්…

සතිඅන්තේ අපූරු සවාරියක්! වනගත රැයක් ගතකරන්න කියාපු නවාතැන් 6ක්

වැස්ස කාලෙත් එක්ක ගස් කොළන් පීදිලා, සතා සීපාවා එළි බැහැලා වටපිටාව හරි…

Best Restaurant Instagrams (A "Marxist" Analysis)

How can you categorize things along the lines of ‘best’ when it comes to something as subjective as art? Even if it is art for the implicit purpose of…

The Human Rights Arts Festival 2017

If you're feeling like some hifalutin culture mixed with some hard hitting political critique, the Human Rights Arts Festival is currently on and open to the public…

Poverty Porn or Social Activism? Photographs from the Periphery

On the 7th of December I walked into an interesting exhibition of photographs. A bunch of young people from all over the country, almost one hundred, had gotten together to put…

People in the Rain in Kandy

Kandy gets wet like no other place. Actually, that's not entirely true. Kandy gets wet like any other place in Sri Lanka. Any other congested city, where people have to struggle…